4.22.2015

Τα διαθέσιμα των ΝΠΙΔ υποχρεωτικά στην ΤτΕ;Σχόλιο μπλόγκ: Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ από 17/3, η Κυβέρνηση προχωρά στην υποχρεωτική δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των ΝΠΔΔ και των εποπτευόμενων από το δημόσιο ΝΠΙΔ. Δεν ισχύει δηλαδή μόνο για τους ΟΤΑ αλλά για όσους λογίζονται ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.  

Καταδικάζουμε την απόφαση της Κυβέρνησης να δεσμεύσει τα χρήματα των δημοτών και των εργαζομένων, στα πλαίσια του «εσωτερικού δανεισμού» για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών. 

Η οικονομική αδιαφάνεια που επικρατεί στα ΝΠΙΔ της Ψυχικης Υγείας δεν μας επιτρέπει να ξέρουμε για τι ποσά μιλάμε, αν υπάρχουν δηλαδή χρήματα παρακρατημένα από διοικήσεις που με δική τους ευθύνη δεν αποδίδονται στους εργαζόμενους, που πλέον υποχρεούται να μεταφέρουν στην ΤτΕ.

Η εξέλιξη αυτή μας κάνει να υποψιαζόμαστε - μαζί με την υποβολή εκ νέου λάθος δικαιολογητικών - ορισμένους επιπλέον λόγους για την καθυστέρηση καταβολής χρημάτων στους φορείς ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο ας μας διαφωτίσει το Υπουργείο επιταχύνοντας τη διαδικασία πίστωσης του 2544 ανακοινώνοντας ταυτόχρονα και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Καλούμε την Κυβέρνηση, αντί να δεσμεύει τα αποθεματικά των ταμείων, να αρνηθεί την αποπληρωμή του χρέους και να ακολουθήσει πολιτική ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών σύμφωνα με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.


Όλα τα εποπτευόμενα από το υπουργείο Υγείας ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ υποχρεώνονται να μεταφέρουν τα διαθέσιμά τους στην ΤτΕ! 

Από Βασίλη Βενιζέλο από  www.ygeia360.gr
 http://www.ygeia360.gr/media/k2/items/cache/f9fd8897f1181d2db706e991e02a1909_XL.jpg
Όχι μόνον όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), αλλά και όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), τα οποία εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας και χρηματοδοτούνται έστω και μερικώς από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), υποχρεώνονται βάσει της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία έχει λάβει ήδη τον δρόμο προς την Βουλή, να μεταφέρουν το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων τους στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας, πλην εκείνων των ταμειακών διαθεσίμων τα οποία προορίζονται για πληρωμές εντός του προσεχούς δεκαπενθημέρου.


Συγκεκριμένα, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει τα εξής πολύ χαρακτηριστικά:

"Άρθρο Πρώτο

Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.
»Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
»Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α΄ 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό.
»Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως ισχύουν.

Άρθρο Δεύτερο

»Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 17.3.2015».

Η ΠΝΠ ουσιαστικά επηρεάζει περίπου 1.500 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεούνται να μεταφέρουν ταμειακά διαθέσιμα και κεφάλαια προθεσμιακών καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας.


διαβάστε επίσης:  Αναγκαστικές «απαλλοτριώσεις» αποθεματικών… Γιατί; Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου